• 0a
  SaveSave
 • 0c
  SaveSave
 • sampziom
  SaveSave
 • 0g
  SaveSave
 • 0i
  SaveSave
 • a1
  Save

اساسنامه

اساسنامه
انجمن صنایع همگن متالورژی استان آذربایجانشرقی

فصل یک - کلیات
ماده یک
نام انجمن: انجمن صنایع همگن متالورژی استان آذربایجانشرقی
انجمن سازماني غيرانتفاعي است و وابسته به هيچيك از سازمانهاي دولتي و غيردولتي نمي باشد . انجمن از تاريخ تاسيس بمدت نامحدود تشكيل مي گردد، تابعيت انجمن ايراني است و یکی از انجمنهای تشکیل دهنده خانه صنعت و معدن استان آذربایجانشرقی می باشد. سال مالي انجمن از اول فروردين ماه شروع مي شود.

ماده دو
مركز اصلي و حوزه فعاليت :حوزه فعاليت انجمن در سراسر ايران و مركز اصلي انجمن در شهر تبریز- منطقه صنعتی شمالغرب- روبروی موتوژن- شهرک فناوری- طبقه 4- واحد 407 داخل موسسه سایار حساب تبریز
تبصره: هر زمان كه ايجاب نمايد هيئت مديره مي تواند اقامتگاه قانوني انجمن را تغيير دهند. شعبه، دفتر و يا نمايندگي دائر نمايد و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه به اطلاع اعضاء برساند.

ماده سه
هدف كلي انجمن ، پيشبرد و توسعه واحدهای فعال در صنعت متالورژی و صنایع وابسته به آن و كاهش آسيب پذيري آنها پس از پيوستن به (WTO)  سازمان تجارت جهاني ، حفظ سهم بازار داخلي و افزايش صادرات ميباشد.
براي نيل بدين مقصود ، اهداف واسط يا وظايفي كه اهم آنها بشرح زير مي باشند تعيين مي گردد.
آ ) ايجاد زمينه مناسب و كوشش در جهت استيفاي حقوق صنفي و خواستهاي قانوني اعضاء.
ب) كمك به ايجاد شرايط و امكانات مناسب محيط كسب و كار براي صنعتگران و فعالان شاغل در صنعت متالورژی و صنایع وابسته به آن .
پ) همكاري با نهادها و سازمانهايي که اعضاء انجمن با آنها در ارتباط هستند.
ت) جمع آوري اطلاعات ، شناخت مشكلات و نيازهاي بخش صنعت و تجارت بطور اعم و صنعت خودرو بطور اخص، بررسي آنها، تهيه وارائه پيشنهادات مقتضي و پيگيري در مراجع ذيربط.
ث) همكاري و ارائه مشاوره هاي لازم به تمام مراجع دولتي ، مراجع قانون گذاري ، ساير نهادها و سازمانهاي رسمي و غير رسمي در مسائل صنفي و صنعتي ارجاع شده و برنامه ريزيهاي صنعتي كشور .
چ) همكاري با سازمان حفاظت از محيط زيست ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، وسايرسازمانها و نهاد هاي در تدوين و بكارگيري استانداردهاي مرتبط با این صنعت.
ح) همكاري، هماهنگي و نيز عضويت در كانونها ، ساير انجمن هاي تخصصي - صنفي و تشكل هاي كارفرمايي، كارگري ، مخصوصا تشكلهاي مرتبط با این صنعت.
خ) همكاري با مراجع قانوني ، حرفه اي ، صنعتي ، تخصصي و علمي ذيربط در زمينه دسترسي به اهداف انجمن و بهبود كيفيت محصولات و انتقال و نوآوري فن آوريهاي مربوطه و افزايش بهره وري .
ذ) ايجاد هماهنگي هر چه بيشتر بين فعالين دراین صنعت و رفع اختلافات احتمالي بين آنها و مشتريان ، فروشندگان يا گيرندگان خدمات ،شركت در مجامع حل اختلاف تعيين شده توسط مراجع ذيربط.
ر) ترغيب اعضا در استفاده از امكانات آموزشي ، نرم افزاري ، آزمايشگاهي و ... . يكديگر در جهت افزايش توانمنديهاي فني ، مهندسي ، مدير يتي ، ارتقاء بهره وري كارخانجات.
ز) ترغيب شركتهاي عضو در زمينه بهينه كردن روشهاي انجام كار ، مخصوصا در شبكه تولید ، فروش و بهبود روش های مدیریتی و مجهز شدن به علم روز مدیریت .
س) ارتباط با مجامع و انجمنهاي مرتبط كشورهاي مختلف ، مطابق با قوانين و مقررات جاريه كشور .
ش) نشر و گسترش اطلاعات مربوط به این صنعت ، قوانين و ضوابط مرتبط در سطح جامعه از طريق انتشار نشريه و وب سايت انجمن .
ص) انجام ساير فعاليتهايي كه دسترسي به اهداف انجمن را ميسر مي سازد .

ماده چهار
شرایط و نحوه عضويت در انجمن صنایع همگن متالورژی
انجمن داراي سه نوع عضو ميباشد:
1-4- اعضاء حقوقی: با قبول اساسنامه و تقاضای قبلی و تصویب هیئت مدیره.
2-4- اعضاء حقیقی: اشخاصی که در زمینه صنعت متالورژی فعالیت داشته  یا دارای تحصیلات مرتبط می باشند.
3-4- اعضاء افتخاری: که در مجامع رسمی انجمن فاقد رای می باشند. عضویت این گروه از اعضاء در اولین جلسه هیات مدیره که پس از تقاضای ایشان تشکیل شود، بررسی و در صورت موافقت اکثریت نصف به اضافه یک اعضای حاضر در جلسه هیات مدیره به عنوان عضو وابسته شناخته خواهند شد.
تبصره: هيچ شخص حقيقي يا حقوقي را نمي توان به عضويت در انجمن مجبور کرد.

فصل دوم- شرايط عضويت و منابع مالي

ماده پنج
شرايط عضويت:
شركتهايي كه شرايط عمومي زير را دارا باشند، مي توانند به عضويت انجمن پذيرفته شوند:
آ) كليه شركتها و واحدهای تولیدی و خدماتی و اشخاص حقیقی که در صنعت متالورژی و یا صنایع وابسته به آن فعالیت دارند
پ) واحدهای مرتبط طبق بند فوق باید تعهد نمايند كه مقررات اين اساسنامه و مصوبات اركان آن ،از جمله مقررات مربوط به پرداخت وروديه و كمكهاي مالي ويژه و نيز حق عضويت را به مرحله اجرا در آورده ، با دبير خانه انجمن همكاريهاي لازم رانموده و اطلاعات درخواست شده را به دبيرخانه ارائه نمايند.

ماده شش
شرايط تعليق از عضويت و يا سلب عضويت از اعضا، با تشخيص هيئت مديره، به شرح زير است:
آ - انحلال شركت عضو
ب -تغيير فعاليت شركت عضو بنحوي كه وابستگی به صنعت متالورژی نداشته باشد .
پ-  از دست دادن شرايط مذكور در ماده 5 اين اساسنامه .
ت-  عدم پرداخت حق عضويت  ماده 7 اساسنامه و كمكهاي مالي ويژه طبق مفاد اين اساسنامه .
ث-  عدم رعايت مقررات اين اساسنامه.
تبصره: اعضاء مستعفي يا سلب عضويت شده ، مي توانند بشرط ايفاي تعهدات قبلي مجددا" تقاضاي عضويت نمايند .

ماده هفت  
منابع مالي انجمن عبارتند از:
7-1- ورودیه ، حق عضویت و کمک های ویژه.
تبصره 1 : تعیین مبلغ وروديه و حق عضويت سالانه اعضا توسط مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين مي گردد .
 تبصره2: حق عضويت سالانه اعضاء هيئت مديره اصلي بنحوي تعيين مي شود تا حداقل 80% هزينه هاي جاري سالانه انجمن را تامين نمايد.
7-2- كمكهاي مالي داوطلبانه اعضا به صورت كمكهاي بلاعوض ،وام يا تسهيلات مالي.
7-3-  كمكهاي مالي داوطلبانه ساير اشخاص حقوقي،انجمن ها، تشكلها.

ماده هشت
كليه اعضاي انجمن موظفند ظرف 4 ماهه اول هر سال شمسي تمام حق عضويت سالانه خود را به انجمن پرداخت و رسيد دريا فت نمايند.
ماده نه
چنانچه هر يك از اعضاء ظرف مدت 4 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند،از طرف خزانه دار به آنان كتبا "تذكر داده ميشود .در صورتي كه حداكثر ظرف 2 ماه پس از تذكر، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته شده و قبول مجدد عضويت ، مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره: تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با هيئت مديره است.

فصل سوم - اركان انجمن صنایع همگن متالورژی

ماده ده  
اركان انجمن عبارتند از:
1-    مجمع عمومي 2- هيئت مديره 3- بازرس

ماده یازده
مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است،كه از اجتماع نمايندگان اعضاي اصلي كه بايستي بطور كتبي به مجمع معرفي شوند(با حق رأي) و اعضاي افتخاري(بدون حق رأي) تشكيل ميشود و داراي دو نوع اجلاس است:
1. مجمع عمومي عادي
2. مجمع عمومي فوق العاده

ماده دوازده
مجمع عمومي عادي : جلسات مجمع عمومي عادي سالي يكبار با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء اصلي
رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز با حضور حداقل اعضا اصلي رسميت مي يابد.
تبصره 1 : تصميمات كلي مجمع عمومي عادي با آراء حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء اصلي حاضر معتبر خواهد بود در مورد انتخاب هيئت مديره و بازرس ،نصاب لازم اكثريت نسبي آراء اعضاء اصلي حاضر مي باشد.

ماده سیزده   
وظائف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:
1. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره ،بازرس
2. بررسي و تصويب صورتهاي مالي انجمن
3. انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرس در هر دو مورد اعم از اصلي و علي البدل
4. تعيين روزنامه كثير الانتشار يا محلي به منظور درج آگهي هاي مربوطه به انجمن
5. تعيين خط مشي آينده انجمن به پيشنهاد هيئت مديره
6. تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير انجمن هاي تخصصي / صنفي ،تشكل هاي كارگري وکارفرمايي و كنفدراسيون هاي داخلي/ خارجي به پيشنهاد هيئت مديره
7. شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در دستور جلسه مجمع قرار دارد ،مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده نباشد.
8. تعيين مبلغ وروديه وحق عضويت سالانه اعضاء به پيشنهاد هيئت مديره

ماده چهارده
 مجمع عمومي فوق العاده بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرس و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل مي شود و اختيارات آن بشرح ذيل است:
1. تغيير و اصلاح اساسنامه .
2. انحلال انجمن و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه

ماده پانزده
جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء اصلي رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداكثر  سه چهارم آراء اعضاء اصلي حاضر  نافذ خواهد بود.
تبصره: چنانچه مجمع عمومي فوق العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد، بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء اصلي رسميت يافته وتصميمات آن با اكثريت سه چهارم آراء اعضاء اصلي حاضر نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده شانزده  
هيئت مديره و بازرس مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند.
تبصره : فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 10 و حداكثر 40 روز خواهد بود آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه كثير الانتشار معين شده در اساسنامه درج شود.

ماده هفده
اخذ راي در مجامع عمومي علني است، بجز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده ويا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بصورت مخفي بعمل آيد.
تبصره : هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمي تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

ماده هیجده
انتخاب اعضاء هيئت مديره وبازرس انجمن درمجمع عمومي عادي با راي كتبي و در صورت لزوم مخفي بايد صورت گيرد.

ماده نوزده
تركيب و تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي:
1-19 در صورتی که انتخاب یا عزل هیات مدیره یا بازرسان در دستور کار مجمع قرار گیرد، داوطلبان تصدی این سمتها در زمان رسیدگی به دستور جلسه مذکور نمی توانند به عضو هیات رئیسه درآیند و ریاست جلسه بر عهده مسن ترین عضو اصلی و یا یکی از اعضاء اصلی حاضر در مجمع خواهد بود.
تبصره : در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاي اصلي حاضر در مجمع با اكثريت نسبي آراء انتخاب خواهد شد.
2-19 هر گاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ،هيئت رئیسه
مجمع با تصويب اعضا اصلي مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از سه هفته متجا وز نباشد تعيين نمايد . تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي باشد.
3-19 از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم وبه امضاء هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.
4-19 كليه صورتجلسات،ليست اسامي حاضرين در مجمع،اعلام نتايج انتخابات ،نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه برسد.
5-19 تصميمات مجامع عمومي كه وفق مقررات اتخاذ شده باشد در مورد تمام اعضاء ، اعم از حاضرين و غايبين (يا موافقين و مخالفين تصميمات ) نافذ خواهد بود.

ماده بیست
هيئت مديره مسئول اداره امور انجمن مي باشد . تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره 5 نفر و اعضاء علي البدل هيئت مديره 2 نفر مي باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء اصلي ا نتخاب مي گرد ند و ا نتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره: تا تعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليت ها بر عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

ماده بیست و یک
نمايندگان كتبي معرفي شده اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود . از بين خود ، يك نفر را به عنوان رئيس ، يك نفر را بعنوان نائب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسايي به خا نه صنعت  استان تسليم مي نمايند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده بیست و دو
جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 3 عضو اصلي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل سه رای موافق خواهد بود.
تبصره 1 : جلسات هيئت مديره بايد لااقل يكبار در ماه تشكيل شود.
تبصره 2 : غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه غير متوالي بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع از انجام وظيفه هر يك از نمايندگان اعضاء اصلي هيئت مديره گردد موجب استعفاء از سمت نمايندگي عضويت در هيئت مديره خواهد بود .
تبصره 3 : تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده رئيس هيئت مديره مي باشد . درهمان جلسه ،از شركت عضو علي البدل هيئت مديره براي شركت در جلسات هيئت مديره دعوت بعمل ميآيد.

ماده بیست و سه
هيئت مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت انجمن از وزارت صنایع، حسابي به نام انجمن و با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره و یا دبير ، و خزانه دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور واريز نمايند.

ماده بیست و چهار
رئیس هيئت مديره و دبير و خزانه دار مشتركا " صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالي و كلا " مسئول اداري و مالي انجمن مي باشند.
تبصره : كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و مهر انجمن وكليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد با امضاء ثابت خزانه دار به همراه امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده بیست و پنج
در صورت استعفاء، فوت یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضاء اصلی هئیت مدیره  عضو علی البدل هئیت مدیره جایگزین عضو مزبور خواهد شد.

ماده بیست و شش
هيئت مديره انجمن مكلف است دست كم سه ماه قبل از پايان دوره عضويت هيئت مديره ،مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.
تبصره 1 : هر زمان كه يك سوم اعضاء و يا بازرس تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده يا مجمع عمومی فوق العاده را ضروري تشخيص دهند ميبايستي موارد ايجاب تشكيل مجمع ر ا به طور كتبي به هيئت مديره منعكس نمايد. هيئت مديره از تاريخ دريافت نامه مزبور موظف است ظرف مدت 15 روز مقدمات دعوت مجمع را فراهم آورد. در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي ، يك سوم اعضاء و يا بازرس مي توانند راسا" نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.
تبصره 2: در صورت اقدام هيئت مديره، بازرس و يا يك سوم اعضا براي دعوت مجمع عمومي جهت تجديد انتخابات، مهلتهاي مقرر در اين اساسنامه براي دعوت و تشكيل مجمع عمومي مربوط جزء ضرب الاجل مذكور در تبصره 3ماده فوق منظور نخواهد شد.
تبصره 3 : چنانچه حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره مزبور به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، هر يك ازاعضاء و يا بازرس مي توانند مجمع عمومي فوق العاده را براي تعيين تكليف بقاء و يا انحلال انجمن دعوت نمايند و در صورت عدم تشكيل مجمع بازرس مكلف است انحلال انجمن را به وزارت صنایع و معادن و ساير مراجع ذيربط اعلام نمايد.

ماده بیست و هفت
وظايف و اختيارات هيئت مديره شامل موارد زير و نه منحصر به آنها مي باشد:
1. اجراي مصوبات مجمع عمومي
2. انجام امور مذكور در ماده 1 اساسنامه
3. افتتاح و يا بستن حساب در بانكها
4. خريد و فروش اموال منقول و مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع خویش نباشد و در مورد اموال غير منقول هيئت
مديره پس از تصويب مجمع عمومي اقدام مي نمايد.
5. پرداخت ديون و وصول مطالبات ،انجام تشريفات قانوني تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ،تعيين حكم و تعیین وكيل با حق توكيل به غير و عزل آنان تا قطع و فصل دعاوي از طريق سازش، در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگراعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل.
6. انعقاد قراردادهاي دستجمعي به نمايندگي از اعضا با ساير تشكل هاي كارگري و كارفرمايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آيين نامه و اساسنامه انجمن.
7. استخدام،عزل و نصب كارمندان اداري
8. دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه
9. تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي
10 . تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و همچنين پيش بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي
11 . تدوين آيين نامه هاي داخلي
12 . پيشنهاد ميزان وروديه و حق عضويت
13 . اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنایع و معادن
14 . تشكيل كميته هاي تخصصي با همكاري متخصصين و كارشناسان شركتهاي عضو
تبصره : استفاده از خدمات كارشناسان ومشاوران مستقل بلامانع است.

ماده بیست و هشت
وظايف رئيس هيئت مديره:
1. اداره جلسات هيئت مديره
2. دعوت اعضاء هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات
3. مراقبت در حسن جريان امور انجمن
4. ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن جهت اجرا
5. انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد
6. انجام مكاتبات ،امضا چكها و اسناد و اوراق بهادار در صورت عدم حضور دبير انجمن يا ضرورت موضوع

ماده بیست و نه
هيئت مديره مجاز است يك نفر را به عنوان دبير از بين نمايندگان حقيقي اعضاء هيئت مديره يا خارج از اعضاء انتخاب ، حدود اختيارات ، مدت تصدي ، حقوق و شرايط استخدامي او را تعيين نمايد . هيئت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به وي تفويض نمايد. عزل يا انتخاب مجدد وي بلامانع مي باشد.
دبير انجمن بالاترين مقام اجرايي مسئول تشكيلات اجرايي انجمن است . و امور اجرايي انجمن را بر اساس تصميمات هيئت مديره و اختيارات مفوضه اداره مي نمايد.
وظايف دبير بشرح زير مي باشد:
1. اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجامع عمومي
2. انجام امور جاري و اداري انجمن با استفاده ازاختيارات مفوضه هيئت مديره
آ ) استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره
ب)  انجام مكاتبات و نامه هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي انجمن
پ) گشايش حساب جاري انجمن باتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور براي برداشت از آن
ت) ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفتر مربوطه
ث) حفظ ونگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضا انجمن.
3. امضا چكها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن
تبصره 1: دبير انجمن اگر يكي از اعضاء هيئت مديره نباشد و همچنین بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون حق راي شركت نمايد.
تبصره 2: در صورتيكه دبير انجمن، عضو هيئت مديره باشد، دوره تصدي او از دوره هيئت مديره تجاوز نخواهد كرد.

ماده سی
خزانه دار مسئول امور مالي انجمن است و امضا كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي باشد:
1. اداره امور مالي انجمن ،تنظيم دفاتر و اسناد ،صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها
2. وصول و جمع آوري وروديه ،حق عضويت ها و كمكهاي مالي جهت واريز به حساب بانكي انجمن
3. تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي
4. تهيه و تنظيم صورتهاي مالي انجمن جهت ارايه به هيئت مديره و بازرس
5. رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارايه شده در مورد پرداختها ،توسط اعضا انجمن
6. نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي
7. برنامه ريزي جهت حفظ اموال منقول ، غير منقول ،وجوه و اسناد مالي انجمن
8. پيش بيني بودجه سال آتي و تسليم آن به دبير یا رئیس انجمن جهت ارائه به هيئت مديره.
تبصره 1:  خزانه دار موظف ا ست در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس ،كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن را براي رسيدگي در محل انجمن در اختيار آنان قرار دهد.
تبصره 2: در صورت انقضاء دوره هيئت مديره ، خزانه دار و رئيس هيئت مديره يا دبير موظف خو اهند بود امور مالي انجمن را تا قطعيت انتخابات مجدد كماكان اداره نمايند.
تبصره 3 : اعضا قبلي ، فعلي و آتي انجمن نه شخصا " و نه قائم مقام قانوني آنها ، هيچگونه حقي نسبت به داراييهاي انجمن ندارند.

ماده سی و یک
مجمع عمومي يكنفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد ، تا براساس وظايف خود عمل نمايند.انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 : بازرس اصلي و علي البدل نمي توانند از اعضای هيات مديره اصلي يا علي البدل، دبير انجمن، مديران يا كاركنان شركتهاي عضو هيات مديره انتخاب شوند.
تبصره 2 : تا  تعيين بازرس جديد ،كليه مسئوليتها و انجام وظايف بازرس كماكان برعهده بازرس دوره مالي قبل خواهد بود.

ماده سی و دو
وظايف و اختيارات بازرس:
1. نظارت و رسيدگي به دفاتر ،اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي انجمن
2. رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي
3. رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيئت مديره يا مجمع عمومي
4. اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم بر طبق تبصره 1 ماده 27 اين اساسنامه
5. تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي
6. اعلام انحلال انجمن به وزارت صنایع ومعادن و ساير مراجع ذيربط در صورتي كه بر اساس تبصره 3 ماده 27 اساسنامه هيئت مديره اقدام به تجديد انتخابات ننموده باشد.

فصل چهارم - انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده سی و سه
در موارد زير انجمن منحل مي گردد:
1- بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده
2- بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضايي
3- در صورت گذشت 6 ماه از پايان مدت اعتبار هيئت مديره و عدم تجديد انتخابات آن پس از گزارش بازرس
 
ماده سی و چهار
از تاريخ انحلال انجمن اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيئت تصفيه منتخب كه از بين مسئولان يا اعضا انتخاب مي شود امر تصفيه را به عهده مي گيرد .بازرس انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفيه را خواهد داشت. مدت ماموريت هيئت تصفيه از تاريخ انتخاب يكسال خواهد بود.
تبصره: در صورت عدم انتخاب هيئت تصفيه ، وظيفه آن به عهده رئيس هيئت مديره و بازرس خواهد بود.

ماده سی و پنج
انحلال انجمن موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد پيمانهاي دسته جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.
اين اساسنامه در 35 ماده و 35 تبصره در تاريخ 00/00/ 00 به تصويب مجمع عمومي فوق العاده انجمن صنایع همگن متالورژی رسيد.